Guide trang bị trong Postknight

Trang bị sẽ tăng cho nhân vật chỉ số tấn công và phòng thủ, được nhận qua các nhiệm vụ hoặc mua tại các thành phố. Chúng bao gồm 4 loại: Vũ khí, Khiên, Áo Giáp và Nón. Chúng được chia thành các cấp bậc và các bộ trang bị. Mỗi trang bị có thể nâng cấp tối đa 5 sao, cho chỉ số cao hơn. Bạn có thể nâng cấp chúng tại thợ rèn với vàng và một số nguyên liệu.

Khi nâng cấp sao và mặc một bộ trang bị hoàn chỉnh sẽ đem lại những hiệu ứng buff mạnh hơn, hãy cố gắng kiếm một bộ hoàn chỉnh nhé

Một bộ trang bị đầy đủ không bao giờ có được khi làm nhiệm vụ, nên bạn hãy mua nó ở của hàng nha

Một số nguyên liệu để nâng cấp sẽ không bao giờ rơi ra khi đánh quái, bạn hãy đổi nó tại thương gia nhé

Trang bị sự kện

Slayer's Set (Legendary)

SlayersSet.png

TênChỉ sốChỉ số cộng thêmCách nhậnChi phí nâng cấpHollow SlayerAttack +10Golden Harvest - Increase item drop rate by 5%.Event Token (Hollow Eve / Halloween)Free - 5★Slayer's ShieldRanged Defence +10Golden Harvest - Increase item drop rate by 5%Event Token (Hollow Eve / Halloween)Free - 5★Slayer's SuitDefense +10Golden Harvest - Increase item drop rate by 5%Event Token (Hollow Eve / Halloween)Free - 5★Slayer's SalletMax HP +50Golden Harvest - Increase item drop rate by 5%Event Token (Hollow Eve / Halloween)Free - 5★Full Set Bonus: Item Find +30%

Wintertide Set(Legendary)

WintertideSet.png

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeWintertide CaneAttack +10Golden Harvest - Increase item drop rate by 5%.Event Token (Wintertide/ Christmas)Free - 5★Wintertide CoverRanged Defence +10Golden Harvest - Increase item drop rate by 5%.Event Token (Wintertide/ Christmas)Free - 5★Wintertide CoatDefence +10Golden Harvest - Increase item drop rate by 5%.Event Token (Wintertide/ Christmas)Free - 5★Wintertide CapMax HP +50Golden Harvest - Increase item drop rate by 5%.Event Token (Wintertide/ Christmas)Free - 5★Full Set Bonus: Item Find +30%

Headquarters

Rank B Set (Rare)

RankBSet.png

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeRank B ScrollbladeAttack +10Robustic - Increases damage by 10%Postknight TokensFree - 5★Rank B ShieldRanged Defense +10Distant Shroud - Increases ranged defense by 10%Postknight TokensFree - 5★Rank B UniformDefense +10Reinforce - Increases additional defense by 10%Postknight TokensFree - 5★Rank B VisorMax HP +50Unyielding - Increases maximum health points by 10%Postknight TokensFree - 5★Full set bonus: Gold Gain +15%

Rank A Set (Epic)

RankASet.png

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeRank A ScrollbladeAttack +30Robustic II - Increases damage by 15%Postknight TokensFree - 5★Rank A ShieldRanged Defense +30Distant Shroud II - Increases ranged defense by 15%Postknight TokensFree - 5★Rank A UniformDefense +30Reinforce II - Increases additional defense by 15%Postknight TokensFree - 5★Rank A VisorMax HP +150Unyielding II - Increases maximum health points by 15%Postknight TokensFree - 5★Full set bonus: Gold Gain +20%

Rank S Set (Legendary)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeRank S ScrollbladeAttack +60Robustic III - Increases damage by 20%Postknight TokensFree - 5★Rank S ShieldRanged Defense +60Distant Shroud III - Increases ranged defense by 20%Postknight TokensFree - 5★Rank S UniformDefense +60Reinforce III - Increases additional defense by 20%Postknight TokensFree - 5★Rank S VisorMax HP +300Unyielding III - Increases maximum health points by 20%Postknight TokensFree - 5★Full set bonus: Gold Gain +25%

Pompon

Novice's Set (Common)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeNovice's SwordAttack +5Incursion - Increases critical rate by 5%Upon starting Floret Lane I4500 Gold, 11 Copper Ore, 17 Walnut LogsNovice's BucklerRanged Defense +5Reinforce - Increases additional defense by 10%Floret Lane I3000 Gold, 19 Copper Ore, 9 Walnut LogsNovice's GarbDefense +5Everlast - Increases maximum health points by 10%Floret Lane V7500 Gold, 11 Copper Ore, 19 Wolf PeltNovice's HelmMax HP +25Distant Shroud - Increases ranged defense by 10%Timber Path V6000 Gold, 28 copper oreFull set bonus: Gold Gain +10%

Adventurer's Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeAdventurer's DaggerAttack +7Deadly Do - Increases critical damage by 15%Timber Path II6975 Gold, 16 Copper Ore, 25 Walnut Log, 1 SunblazeAdventurer's ShieldRanged Defense +7Divine Protection - Increases magic defense by 5Pompon Pasture III4650 Gold, 29 Copper Ore, 12 Walnut Log, 1 SunblazeAdventurer's ArmourDefense +7Sidesteps - Increases dodge rate by 2%Pompon Pasture V11625 Gold, 12 Copper Ore, 29 Wolf Pelt, 1 SunblazeAdventurer's CapMax HP +35Thrive High - Increases experience gained by 5%Shop9300 Gold, 42 Copper Ore, 1 SunblazeFull set bonus: Exp Gain +10%

Combat Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeCombat MaceAttack +12Deadly Do - Increases critical damage by 15%Perolla Falls I6975 Gold, 16 Copper Ore, 25 Walnut Log, 1 SunblazeCombat BucklerRanged Defense +12Robustic - Increases damage by 10%Creek Trail III4650 Gold, 29 Copper Ore, 12 Walnut Log, 1 SunblazeCombat ArmourDefense +12Everlast - Increases maximum health points by 10%Shop11625 Gold, 12 Copper Ore, 29 Wolf Pelt, 1 SunblazeCombat HelmMax HP +60Incursion - Increases critical rate by 5%Creek Trail V9300 Gold, 42 Copper Ore, 1 SunblazeFull set bonus: Attack +15%

Shello Bay

Tiderider's Set (Common)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeTiderider's BladeAttack +10Deadly Do - Increases critical damage by 15%Azure Avenue III13950 Gold, 14 Copper Ore, 17 Walnut Log, 3 Bag O' BloopletsTiderider's GuardRanged Defense +10Reinforce - Increases additional defense by 10%Azure Avenue V9300 Gold, 32 Copper Ore, 16 Walnut Log, 5 Bag O' BloopletsTiderider's SuitDefense +10Sidesteps - Increases dodge rate by 2%Shop23250 Gold, 16 Copper Ore, 38 Bag O' BloopletsTiderider's HelmMax HP +50Distant Shroud - Increases ranged defense by 10%Shellshore II18600 Gold, 27 Copper Ore, 27 Bag O' BloopletsFull set bonus: Movement Speed +10%

Crimson Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeCrimson MaulAttack +16Bedazzle - 10% chance to stun enemiesShop23925 Gold, 32 Copper Ore, 41 Walnut Log, 9 Giant Claw, 1 Sea MarbleCrimson CrustRanged Defense +16Alleviate - 20% chance to recover health points when blockingShellshore V16950 Gold, 50 Copper Ore, 25 Walnut Log, 9 Giant Claw, 1 Sea MarbleCrimson ChassisDefense +16Everlast - Increases maximum health points by 10%Coral Coast V37875 Gold, 25 Copper Ore, 57 Giant Claw, 1 Sea MarbleCrimson CrownMax HP +80Tag Team - Increases defense and ranged defense by 5%Coral Coast III27900 Gold, 41 Copper Ore, 41 Giant Claw, 1 Sea MarbleFull set bonus: Max HP +10%

Seagleam Set (Epic)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeSeagleam SwordAttack +22Hexaway - Increases magic damage by 5Shop41850 Gold, 72 Copper Ore, 90 Walnut Log, 18 Siren Scales, 1 Sea MarbleSeagleam ShieldRanged Defense +22Divine Protection - Increases magic defense by 5Siren's Shore II27900 Gold, 97 Copper Ore, 49 Walnut Log, 16 Siren Scales, 1 Sea MarbleSeagleam ArmourDefense +22Everlast - Increases maximum health points by 10%Shop69750 Gold, 61 Copper Ore, 97 Siren Scales, 1 Sea MarbleSeagleam HelmMax HP +110Rejuvenation - Recovers 5 health points every 3 seconds in battleSiren's Shore V55800 Gold, 81 Copper Ore, 81 Siren Scales, 1 Sea MarbleFull set bonus: Exp Gain +15%

Griffondell

Highwind Set (Common)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeHighwind AxeAttack +16Incursion - Increases critical rate by 5%Shop27900 Gold, 32 Silver Ore, 41 Camphor Log, 9 Mevari FeatherHighwind BucklerRanged Defense +16Robustic - Increases damage by 10%Level Breezy Broadway III9000 Gold, 27 Silver Ore, 25 Camphor Log, 9 Mevari FeatherHighwind GuardDefense +16Everlast - Increases maximum health points by 10%Level Flurry Highway IV46500 Gold, 25 Silver Ore, 57 Mevari FeatherHighwind CapMax HP +110Deadly Do - Increases critical damage by 15%Shop37200 Gold, 41 Silver Ore, 41 Mevari FeatherFull set bonus: Attack +10%

Tempest Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeTempest BladeAttack +22Precision - Increases accuracy by 10%Level Cyclone Canyon III44850 Gold, 50 Silver Ore, 62 Camphor Log, 12 Mevari Feather, 1 ZephriteTempest BufferRanged Defense +22Alleviate - 20% chance to recover health points when blockingShop30900 Gold, 73 Silver Ore, 37 Camphor Log, 12 Mevari Feather, 1 ZephriteTempest GarbDefense +22Divine Protection - Increases magic defense by 5Shop72750 Gold, 37 Silver Ore, 86 Mevari Feather, 1 ZephriteTempest HelmMax HP +110Incursion - Increases critical rate by 5%Level Tempest Cliff II55800 Gold, 62 Silver Ore, 62 Mevari Feather, 1 ZephriteFull set bonus: Item Find +10%

Flitter Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeFlitdaggerAttack +23Incursion - Increases critical rate by 5%Galesip Summit I44850 Gold, 50 Silver Ore, 62 Camphor Log, 12 Flitweave, 1 ZephriteFlitkiteRanged Defense +23Double Edged - Returns 20% of damage received through melee attacksShop30900 Gold, 73 Silver Ore, 37 Camphor Log, 12 Flitweave, 1 ZephriteFlitvestDefense +23Sidesteps - Increases dodge rate by 2%Shop72750 Gold, 37 Silver Ore, 86 Flitweave, 1 ZephriteFlithelmMax HP +135Double Up - Recovers 10% health points when you dodge an attackShop55800 Gold, 62 Silver Ore, 62 Flitweave, 1 ZephriteFull set bonus: Dodge Rate +8%

Mistral Set (Epic)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeMistral DaggerAttack +30Scrounge - Recovers health by 2% when critical damage is dealtShop83700 gold, 97 Silver Ore, 122 Camphor Log, 25 Leather Scraps, 2 ZephriteMistral GuardRanged Defense +30Distant Shroud - Increases ranged defense by 10%Shop55800 Gold, 146 Silver Ore, 73 Camphor Log, 25 Leather scraps, 2 ZephriteMistral ArmourDefense +30Nimble Trail - Increases movement speed by 10%Shop139500 Gold, 73 Silver Ore, 171 Leather Scraps, 2 ZephriteMistral HatMax HP +170Deadly Do - Increases critical damage by 15%Shop111600 Gold, 122 Silver Ore, 122 Leather Scraps, 2 ZephriteFull set bonus: Critical Rate +20%

Caldemount

Crusader's Set (Common)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeCrusadeAttack +24Robustic - Increases damage by 10%Level Puff Pasture I46500 Gold, 43 Silver Ore, 54 Camphor Log, 11 Puff TuftCrusader's ShieldRanged Defense +24Everlast - Increases maximum health points by 10%Level Puff Pasture V31000 Gold, 65 Silver Ore, 32 Camphor Log, 11 Puff TuftCrusader's MailDefense +24Divine Protection - Increase magic defense by 5Shop77500 Gold, 32 Silver Ore, 76 Puff TuftCrusader's HelmMax HP +120Reinforce - Increases additional defense by 10%Level Caldemount Highway IV62000 Gold, 54 Silver Ore, 54 Camphor Log, a number (> 14) Puff TuftFull set bonus: Accuracy +15%

Harbinger's Set (Common)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeHarbinger's MaceAttack +26Reinforce - Increases additional defense by 10%Level Southward Boulevard V46500 Gold, 43 Silver Ore, 54 Camphor Log, 11 Robe PieceHarbinger's BucklerRanged Defense +26Divine Protection - Increase magic defense by 5Shop31000 Gold, 65 Silver Ore, 32 Camphor Log, 11 Robe PieceHarbinger's SuitDefense +26Everlast - Increases maximum health points by 10%Level Southward Boulevard II77500 Gold, 32 Silver Ore, 76 Robe PieceHarbinger's BascinetMax HP +130Distant Shroud - Increases ranged defense by 10%Shop62000 Gold, 54 Silver Ore, 54 Robe PieceFull set bonus: Defense +15%

Sinister Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeSinister SilencerAttack +33Deadly Do II - Increases critical damage by 15%Shop69750 Gold, 66 Silver Ore, 82 Camphor Log, 16 Myke Hide, 1 Spirit OrbSinister ShieldRanged Defense +33Robustic II - Increases damage by 15%Amity Lane II46500 Gold, 98 Silver Ore, 50 Camphor Log, 7 Myke Hide, 1 Spirit OrbSinister SuitDefense +33Nimble Trail II - Increases movement speed by 20%Shop116250 Gold, 50 Silver Ore, 114 Myke Hide, 1 Spirit OrbSinister SalletMax HP +165Incursion II - Increases critical rate by 10%Amity Lane IV96000 Gold, 82 Silver Ore, 82 Myke Hide, 1 Spirit OrbFull set bonus: Critical Damage +15%

Illustrious Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeIllustrious SaberAttack +36Sidesteps II - increase dodge rate %4Soul Meadow IV69750 Gold, 66 Silver Ore, 82 Camphor Log, 34 Robe Piece, 20 Puff Tuft, 1 Spirit OrbIllustrious ShieldRanged Defense +36Alleviate II - 30% chance to recover health points (recover 50% of damage blocked/25% of normal damage)on blockingSoul Meadow II46500 Gold, 98 Silver Ore, 50 Camphor Log, 34 Robe Piece, 20 Puff Tuft, 1 Spirit OrbIllustrious MailDefense +36Everlast II - Increases maximum health points by 15%Shop116250 Gold, 50 Silver Ore, 228 Robe Piece, 114 Puff Tuft, 1 Spirit OrbIllustrious CapMax HP +180Rejuvenation II - Recovers 10 health points every 3 seconds in battleShop96000 Gold, 82 Silver Ore, 164 Robe Piece, 82 Puff Tuft, 1 Spirit OrbFull set bonus: Max HP +15%

Imperial Set (Epic)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeImperial HammerAttack +42Bedazzle II - 15% chance to stun enemiesShop139500 Gold, 130 Silver Ore, 162 Camphor Log, 32 Myke Hide, 16 Robe Piece, 2 Spirit OrbImperial BulwarkRanged Defense +42Alleviate II - 30% chance to recover health points when blockingShop93000 Gold, 196 Silver Ore, 97 Camphor Log, 32 Myke Hide, 16 Robe Piece, 2 Spirit OrbImperial ArmourDefense +42Double Edged II - Returned 30% of damage received through melee attacksShop232500 Gold, 97 Silver Ore, 227 Myke Hide, 119 Robe Piece, 2 Spirit OrbImperial HelmMax HP +210Thrive High II - Increase experience gained by 10%Shop186000 Gold, 162 Silver Ore, 162 Myke Hide, 81 Robe Piece, 2 Spirit OrbFull set bonus: Attack +20%

Valley of Gold

Golem Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeGolem's ClaymoreAttack +43Incursion II - Increases critical rate by 10%Valley Access I107625 Gold, 66 Gold Ore, 82 Elder Pine Log, 16 Crichip, 1 CrystabitGolem's BlockRanged Defense +43Reinforce II - Increases additional defense by 15%Goldin Grotto III72750 Gold, 98 Gold Ore, 50 Elder Pine Log, 16 Crichip, 1 CrystabitGolem's GuardDefense +43Everlast II - Increases maximum health points by 15%Goldin Grotto V177375 Gold, 50 Gold Ore, 114 Crichip, 1 CrystabitGolem's BurgonetMax HP +215Distant Shroud II - Increases ranged defense by 15%Valley Access III139500 Gold, 82 Gold Ore, 82 Crichip, 1 CrystabitFull set bonus: Ranged Defense +20%

Halcyon Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeHalcyon UneartherAttack +41Golden Harvest II - Increases loot drop rate by 10%Shop107625 Gold, 66 Gold Ore, 82 Elder Pine Log, 16 Mimic Core, 1 CrystabitHalcyon Shield

Ranged

Defense +41

Prime Dime II - Increases gold gain by 10%Shop72750 Gold, 98 Gold Ore, 50 Elder Pine Log, 16 Mimic Core, 1 CrystabitHalcyon ArmourDefense +41Everlast II - Increases maximum health points by 15%Shop177375 Gold, 50 Gold Ore, 114 Mimic Core, 1 CrystabitHalcyon HelmMax HP +205Thrive High II - Increases experience gain by 10%Shop139500 Gold, 82 Gold Ore, 82 Mimic Core, 1 CrystabitFull set bonus: Gold Gain +20%

Feral Set (Rare)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeFeral DaggerAttack +48Opportunist - 20% chance to stun when dealing critical damageShop107625 Gold, 66 Gold Ore, 82 Elder Pine Log, 16 Valley Gauze, 1 CrystabitFeral BufferRanged Defense +48Deadly Do II - Increases critical damage by 25%Shop72750 Gold, 98 Gold Ore, 50 Elder Pine Log, 16 Valley Gauze, 1 CrystabitFeral CuirassDefense +48Incursion II - Increases critical rate by 10%Crystal Caves III177375 Gold, 50 Gold Ore, 114 Valley Gauze, 1 CrystabitFeral VisorMax HP +240Robustic II - Increases damage by 15%Crystal Caves I139500 Gold, 82 Gold Ore, 82 Valley Gauze, 1 CrystabitFull set bonus: Movement Speed +20%

Nightbane Set (Epic)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeNightbane SaberAttack +52Vampiric - 20% of damage dealt to enemies recover health pointsShop209250 Gold, 162 Gold Ore, 203 Elder Pine Log, 41 Mimic Core, 21 Valley Gauze, 2 CrystabitNightbane Guard*Ranged Defense +52Robustic II - Increases damage by 15%Miner's Den II139500 Gold, 243 Gold Ore, 122 Elder Pine Log, 42 Mimic Core, 22 Valley Gauze, 2 CrystabitNightbane GarbDefense +52Everlast II - Increases maximum health points by 15%Miner's Den IV348750 Gold, 122 Gold Ore, 284 Mimic Core, 143 Valley Gauze, 2 CrystabitNightbane CrownMax HP +260Incursion II - Increases critical rate by 10%Shop279000 Gold, 203 Gold Ore, 203 Mimic Core, 102 Valley Gauze, 2 CrystabitFull set bonus: Critical Rate +20%

  • Nightbane guard actually increased defense (as opposed to ranged defense) prior to patch 1.0.10. This, together with a high level red potion with the minimum cooldown (3 seconds) could make a player virtually immune to melee attacks for most of a level. Since the majority of damage received is melee, this was much stronger than a normal shield. In addition, the reduced damage meant most enemy hits wouldn't cross the knockback threshold. Players could use the precise shield skill and red potion together when near enemies to fully heal, as they would not be knocked away by enemy attacks and receive several of them in a short period of time. Due to this, the red potion's buff is now a flat bonus (+5 per level) rather than a percentage and the Nightbane Defender's stat has become ranged defense.

Divine Set (Epic)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeDivinityAttack +52Bedazzle II - 15% chance to stun enemiesShop209250 Gold, 162 Gold Ore, 203 Elder Pine Log, 41 Crichip, 21 Mimic Core, 2 CrystabitDivine AegisRanged Defense +52Double Edged II - Returns 30% of damage received through melee attacksCryptic Hollow I139500 Gold, 243 Gold Ore, 122 Elder Pine Log, 42 Crichip, 22 Mimic Core, 2 CrystabitDivine Armour Defense +52Rejuvenation II - Recovers 10 health points every 3 seconds in battleCryptic Hollow II348750 Gold, 122 Gold Ore, 284 Crichip, 143 Mimic Core, 2 CrystabitDivine GuardMax HP +260Deadly Do II - Increases critical damage by 25%Shop279000 Gold, 203 Gold Ore, 203 Crichip, 102 Mimic Core, 2 CrystabitFull set bonus: Max HP +25%

Everlast Set (Legendary)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeEverlast SaberAttack +61Critpack - Increase critical rate and damage by 20%Shop627750 Gold, 486 Gold Ore, 608 Elder Pine Log, 122 Crichip, 10 Sunblaze, 5 Sea Marble, 5 Zephrite, 3 CrystabitEverlast Shield

Ranged

Defence +61

Alleviate III - 50% chance to recover health points on blockingShop418500 Gold, 729 Gold Ore, 365 Elder Pine Log, 122 Crichip, 5 Sunblaze, 5 Sea Marble, 5 Zephrite, 5 Spirit Orb, 3 CrystabitEverlast CuirassDefence +61Rejuvenation III - Recovers 20 health points every 3 seconds in battleShop1046250 Gold, 365 Gold Ore, 851 Crichip, 5 Sunblaze, 5 Zephrite, 10 Spirit Orb, 6 CrystabitEverlast VisorMax HP +305

Equity - Increases defence by 10% and Magical

defence by 10%

Shop837000 Gold, 608 Gold Ore, 608 Crichip, 5 Sunblaze, 5 Sea Marble, 5 Zephrite, 5 Spirit Orb, 3 CrystabitFull set bonus: Attack +25%.

Fractured Forest

Primal Set (Epic)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradePrimal BladeAttack +52Incursion II - Increases critical rate by 10%Westward Way II97650 Gold, 65 Mythril Ore, 71 Purpleheart Log, 16 Wolo Mask, 1 MysticPrimal GuardRanged Defense +52Reinforce II - Increases additional defense by 15%Spectre Path III65100 Gold, 97 Mythril Ore, 49 Purpleheart Log, 16 Wolo Mask, 1 MysticPrimal GarbDefense +52Double Up - Recovers 10% health points when you dodge an attackWestward Way V162750 Gold, 49 Mythril Ore, 113 Wolo Mask, 1 MystiqPrimal CapMax HP +260Distant Shroud II - Increases ranged defense by 15%Shop130200 Gold, 81 Mythril Ore, 81 Wolo Mask, 1 MysticFull set bonus: Dodge Rate +10%.

Phantom Set (Epic)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradePhantom BladeAttack +57Deadly Do II - Increases critical damage by 25%Shop146475 Gold, 98 Mythril Ore, 123 Purpleheart Logs, 25 Niar Pelts, 2 MystiqPhantom ShieldRanged Defense +57Robustic II - Increases damage by 15%Shop97650 Gold, 148 Mythril Ore, 73 Purpleheart Logs, 25 Niar Pelts, 2 MystiqPhantom ArmourDefense +57Incursion II - Increases critical rate by 10%Shop244125 Gold, 73 Mythril Ore, 173 Niar Pelts, 2 MystiqPhantom CrownMax HP +285Vampiric - 20% of damage dealt to enemies recover health pointsShop195300 Gold, 123 Mythril Ore, 123 Niar Pelts, 2 MystiqFull set bonus: Critical Rate +25%.

Eminent Set (Epic)

NameStatsUpgrade BonusObtainedCosts to fully UpgradeEminenceAttack +62Robustic II - increases damage by 15%Shop292950 Gold, 180 Mythril Ore, 225 Purpleheart Log, 68 Goo Remnants, 3 Mystic, 14 Copper Ore, 18 Walnut Log, 6 Wolf Pelt (yes, this is correct)Eminent BucklerRanged Defense +62Alleviate II - 30% chance to recover health when blockingShop195300 Gold, 292 Mythril Ore, 146 Purpleheart Logs, 74 Goo Remnants, 3 MystiqEminent SuitDefense +62Unyielding II - increases max health by 15%Shop488250 Gold, 146 Mythril Ore, 512 Goo Remnants, 3 MystiqEminent HelmMax HP +310Reinforce II - increases additional defence by 15%Shop390600 Gold, 243 Mythril Ore, 365 Goo Remnants, 3 Mystiq (probably incorrect)Full set bonus: Max HP +25%.

Bình luận
Bài viết liên quan
Lịch sử đồng hành của các vị thần với quốc gia của mình
Lược qua các thông tin cơ bản của các vị thần với quốc gia của mình
Top 5 nhân vật bạn nên roll trong Genshin Impact
Thứ tự của DS này là thứ tự mà account không có 5* nào NÊN quay
Giới thiệu các nhân vật trong Postknight 2
Trong Postknight 2 chúng ta sẽ gặp lại những người bạn cũ, và thêm những người bạn mới
[Phân tích] Sức mạnh của Dainsleif - Genshin Impact
Dainsleif is the former knight captain of the Royal Guard of Khaenri'ah